JOIN LOGIN MYPAGE

한국응용과학기술학회 논문 검색

O2O 화장품 배달 서비스 앱의 e-서비스품질이 만족과 충성도에 미치는 영향

간행물 정보 : Vol. 39 No.5, 2022년,
파일형식 : pdf

12.신태현_1.png

 

12.신태현_2.png

 

12.신태현_3.png

 

12.신태현_4.png

 

12.신태현_5.png

 

12.신태현_6.png

 

12.신태현_7.png

 

12.신태현_8.png

 

12.신태현_9.png리스트
TOP