JOIN LOGIN MYPAGE

한국응용과학기술학회 논문 검색

Passiflora caerulea 추출물의 화장품 소재 활용 가능성

간행물 정보 : Vol. 39 No.5, 2022년,
파일형식 : pdf

14.이재남 수정_1.png

 

14.이재남 수정_2.png

 

14.이재남 수정_3.png

 

14.이재남 수정_4.png

 

14.이재남 수정_5.png

 

14.이재남 수정_6.png

 

14.이재남 수정_7.png

 

14.이재남 수정_8.png

 

14.이재남 수정_9.png

 

14.이재남 수정_10.png리스트
TOP